domingo, 7 de junio de 2009

OTRO DOMINGO DE SUSHI

URAMAKI-SUSHI

ICHIMATSU-OSHI-SUSHI

HANA-MAKI-SUSHI
NIGIRI-SUSHI